Obchodní podmínky

1) Všeobecká ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Bibetus s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Bibetus s.r.o., se sídlem Loosova 1, Brno 638 00, IČ: 28294483 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2) Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel)
Je obchodní společnost Bibetus s.r.o., se sídlem Valchařská 77, 614 00 Brno 614 00, IČ: 28294483. Dodavatel uzavírá a plní smlouvy v rámci své obchodní činnosti. Je to subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných obchodních subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (zákazník)
Zákazníkem internetového obchodu provozovaného dodavatelem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, jestliže se zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

4) Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou označeny pro kupujícího srozumitelně tak, aby bylo jasné zda jsou s či bez DPH. Pokud tomu tak není a kupující neví jestli jde o cenu bez či s DPH, pak by se měl kupující informovat u dodavatele. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je kupující informován před dodáním zboží. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Recyklační poplatek je obsažen v ceně produktu.

5) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Uhrazená částka bude kupujícímu uhrazena podle podle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a jeho běžného používání, ale jako možnost si výrobek fyzicky prohlédnout.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli využít ustanovení o odpovědnosti za škodu podle § 415 a následujících občanského zákoníku a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající podle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Kupující nese náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu. Prodávající uhradí kupujícímu cenu zboží i kupujícím zaplacené náklady na dopravu zboží z obchodu ke kupujícímu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží se skladovou dostupností „Na dotaz" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

6) Možnosti platby

Zboží zakoupené přes náš internetový obchod můžete zaplatit následujícími způsoby:

Hotově při převzetí

Kupující platí při osobním převzetí zboží a to buď v provozovně prodávajícího nebo na jiném výdejním místě. Hotovostí lze zaplatit i zaměstnanci přepravní společnosti - tento způsob úhrady je též známý pod pojmem "Dobírka".

Bankovní převod

Po dokončení objednávky je vygenerováno jedinečné číslo, které slouží jako variabilní symbol pro platby převodem na bankovní účet prodávajícího. Toto číslo společně s podklady pro bezhotovostní platbu jsou zaslány kupujícímu na email, který uvedl při realizaci objednávky. Zboží je zasláno přepravní službou nebo vydáno zákazníkovi až po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

7) Možnosti doručení zboží v ČR

Zboží zakoupené přes internetový obchod prodávajícího si může kupující na území České republiky nechat zaslat pomocí následujících přepravních služeb. Poplatek za tuto službu se určuje dle aktuálního Ceníku přepravy zboží, jenž je k nahlédnutí na internetových stránkách provozovatele.

Zaslání zboží - Česká Pošta

Zboží je zasíláno jako Balík do ruky, jehož doručení by mělo být provedeno následující pracovní den. Zákazník na email obdrží informaci o tom, kdy byla zásilka expedována a jaké má přiřazeno identifikační číslo. Pokud není adresát na uvedené adrese zastižen, měla by ho Česká pošta upozornit výzvou na doručení zásilky. Vyexpedovanou zásilku by mělo jít sledovat online na cpost.cz nebo si každý adresát může zjistit podrobnější informace o doručení zásilky na tel. čísle 800 177 889.

Zaslání zboží - DPD

Zboží je zasíláno službou DPD PRIVATE, jejíž doručení by mělo být provedeno následující pracovní den. V den expedice zboží adresát obdrží sms zprávu, v které jej přepravní služba informuje o naložení zásilky. Řidič jej také může v den doručení telefonicky kontaktovat, aby si s ním domluvil podrobnosti předání. Zásilka je standardně doručována v rozmezí 8–17 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení lze domluvit při kontaktu s řidičem nebo na zákaznické lince 841 700 700 ). V případě nezastižení by měl řidič na místě zanechat oznámení a balík se pokusit doručit ještě následující pracovní den (může až 3x). Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Zásilku lze online sledovat na dpd.cz.

Zaslání zboží - PPL

Zboží je standardně doručeno do následujícího pracovního dne po jejím expedování. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce ppl.cz. Řidič může adresáta v den doručení telefonicky kontaktovat, aby si s nim domluvil podrobnosti předání. Zásilka je standardně doručována v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení by měl řidič na místě zanechat oznámení a balík se pokusit doručit ještě jednou následující pracovní den.

Vyzvednutí zboží na provozovně či jiném výdejním místě
Objednané zboží může kupující také odebrat osobně a to na adrese provozovny prodávajícího či na adrese výdejního místa. Tuto možnost si kupující zvolí sám při realizaci objednávky v internetovém obchodě nebo po jiné dohodě s prodávajícím. Před osobní návštěvou vybrané provozovny či výdejního místa je nutné vyčkat na potvrzující email s informací o tom, že je již objednané zboží připraveno k odběru. Při samotné návštěvě by pak měl kupující předložit nějaký identifikátor své objednávky (např. vytištěné potvrzení objednávky). Seznam provozoven a výdejních míst prodávajícího lze najít na internetových stránkách prodávajícího.

8) Možnosti doručení zboží na Slovensko

Zákazníci ze Slovenska mají možnost si zboží nechat zaslat přímo na požadovanou adresu na Slovensku. Rovněž lze zboží objednat na osobní odběr a to si pak vyzvednout osobně na provozovně prodávajícího. Dopravu na Slovensko zajišťujeme pomocí firmy DPD. Doručení by mělo proběhnout do 48 hodin. Objednané zboží na dobírku se hradí v hotovosti (platí se v eurech v kurzu daného dne, který vydává ČNB - Česká národní banka) přepravní službě, která zboží doveze. POZOR: objednávky s platbou předem na účet lze realizovat pouze po předchozí domluvě a to vždy pouze z české banky, případně ze zahraniční, když zákazník zaplatí všechny mezibankovní poplatky.

9) Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen za přítomnosti dopravce nebo při převzetí na provozovně zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem či prodejcem. Podepsáním přepravního či dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že přejímá zboží mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené např. vinou přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

10) Reklamace a servis

K objednanému zboží kupující obdrží i daňový doklad a český návod k použití. Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Reklamace se řídí reklamačním řádem.

V případě reklamace zašlete:

- kompletní balení zboží
- fotokopii dokladu o koupi
- zpateční adresu s kontaktním telefonem
- popis závady

na adresu prodávajícího Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno 638 00

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty. V tomto případě se snažíme také vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
- reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
- na email info@meteorologie.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
- doložíte výši nákladů (naskenované účtenky za poštovné, přepravní list apod.)
- proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu)

11) Záruka na zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců. Při nákupu na firmu mohou platit odlišné podmínky.

- záruční doba běží od převzetí zboží
- dojde-li k výměně zboží za nové, nebo k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba od začátku a to od převzetí nového zboží, nebo zboží s novou součástkou
- na dárky ke zboží se záruka nevztahuje

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

12) Záruka na zboží

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a to zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

13) Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2015.